Missie

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden,
die elkaar willen ontmoeten,
die hun creativiteit willen ontplooiien,
die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en
die met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Platteland en stad

Leden van de NBvP wonen in dorpen en in steden. De naam ‘plattelandsvrouwen’ geeft aan dat de wortels van de vereniging in het platteland liggen. In 1930 waren het boerinnen en boerendochters, die besloten tot het oprichten van een eigen vereniging. De maatschappelijke ontwikkelingen sinds 1930 hebben een enorme veranderingen teweeg gebracht. Het platteland is behoorlijk verstedelijkt, dorpjes zijn grote groeikernen geworden en de grenzen tussen stad en platteland – en daarmee de verschillen – zijn vervaagd. De NBvP is dan ook een vereniging voor àlle vrouwen, van alle leeftijden, vanuit elke culturele of religieuze achtergrond, alleenstaanden of vrouwen met een partner, met of zonder kinderen, met een baan, een eigen bedrijf of zonder betaald werk.

Vrouwen

In de NBvP stimuleren vrouwen elkaar om actief te participeren in allerlei sectoren van de samenleving, bijvoorbeeld in besturen, in inspraakprocedures en in betaalde banen. Maar ook binnen de NBvP zelf, in leeskringen, fietsclubs, muziek -en zanggroepen of in groepen ‘textiele werkvormen’. Nieuwe dingen leren, ervaring opdoen, zelf zaken aanpakken, initiatieven nemen en anderen erbij betrekken, samenwerking zoeken met andere organisaties: dat zijn kernwoorden in de organisatie.

De NBvP heeft als doel: de zelfontplooiïng van vrouwen èn de participatie van vrouwen vergroten in allerlei maatschappelijke sectoren en processen.

Wat kun je van de NBvP verwachten?
Interessante cursussen en thema-bijeenkomsten, lezingen, excursies of discussies over maatschappelijke en culturele onderwerpen. Kenmerk is dat leden zèlf de activiteiten organiseren. Samen met andere vrouwen, voor een klein groepje geïnteresseerden of voor een grote groep, bijvoorbeeld je eigen plaatselijke afdeling.

Partner in maatschappelijke vraagstukken
De NBvP staat bekend als een organisatie van kritische en betrokken vrouwen. Gemeenten, provincies, rijksoverheid en andere maatschappelijke organisaties doen graag een beroep op de NBvP om mee te denken over beleid, oa op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid, de combinatie van arbeid en zorgtaken en de plattelandsontwikkeling.

NBvP: je eigen grenzen leren verkennen, jezelf ontwikkelen, samenwerken met anderen, elkaar de ruimte geven, solidariteit in verscheidenheid

Zelf-organisatie

De organisatie draait op de actieve deelname en inzet van de leden. De leden bepalen het beleid en zorgen voor de uitvoering daarvan. De kracht van de organisatie is de actieve participatie van de leden aan de basis, in de plaatselijke afdelingen. Om die duizenden actieve leden te ondersteunen is op landelijk en provinciaal niveau een klein team van beroepskrachten werkzaam.

Actief op alle niveaus

De NBvP is actief op plaatselijk, provinciaal, landelijk en internationaal terrein. Plaatselijk zijn er de ‘afdelingsbijeenkomsten’, die circa acht keer per jaar plaatsvinden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle leden, om contacten te leggen en te onderhouden, om elkaar te ontmoeten. Het bieden van een gezellige ontmoetingsplaats voor vrouwen is dan ook een belangrijke functie van de plaatselijke afdelingen. De afdelingsbijeenkomst heeft een programma: een inleiding door een spre(e)k(st)er, een muziek- of cabaretoptreden, een discussie-bijeenkomst of doe-activiteit. Heel belangrijk zijn de interessegroepjes in de plaatselijke afdeling. Dit zijn ‘clubs’ die zich met één onderwerp bezighouden, zoals tuinieren, textiele werkvormen of boeken lezen en gezamenlijk bespreken. Actuele kwesties in een dorp of stad zijn vaak aanleiding om een ad hoc groep op te richten, die zich met die kwestie bezighoudt. Voorbeelden hiervan zijn: verbetering van het openbaar vervoer, het organiseren van een zwerfvuil-actie of deelnemen aan inspraakrondes over de inrichting van het landelijk gebied. Elke plaatselijke afdeling heeft een uitgebreid cursussen- en excursie-programma.

De NBvP is een landelijke vereniging, met een circa 65.000 leden, verspreid over nagenoeg heel Nederland. Naast de eigen plaatselijke afdeling zijn er ook provinciale en landelijke projecten. Vanuit deze projecten worden activiteiten georganiseerd, die het plaatselijke werk aanvullen en versterken.

Speciale groepen

Een bijzondere plaats nemen de agrarische vrouwen in, zij maken 22% van het ledenbestand uit. De dialoog tussen ‘boeren’ en ‘burgers’ krijgt in de NBvP alle ruimte. Een andere bijzondere groep zijn de vrouwen van de textiele werkvormen: binnen de NBvP zijn veel vrouwen actief in het levend houden van traditionele handwerktechnieken, die in eigen, moderne ontwerpen worden vormgegeven. De nieuwste ‘speciale’ groep is het jonge vrouwen netwerk: vrouwen tot 36, die zich inzetten voor een verjonging van de organisatie. Dit netwerk is opgezet om de samenwerking tussen jonge vrouwen uit verschillende plaatselijke afdelingen te stimuleren. Het doel is: het organiseren van meer activiteiten voor deze leeftijdsgroep. Provinciaal en landelijk zijn er veel trainingen, om al die actieve leden te ondersteunen in hun (bestuurs)werk.

Internationaal werkt de NBvP samen in verschillende netwerken en met vrouwenorganisaties, zowel in Europa als wereldwijd, altijd met als doel de positie van vrouwen en de leefbaarheid in dorpen en steden te verbeteren. Er zijn ook diverse internationale reizen. Deze bieden een combinatie van cultuur en recreatie en er is altijd een ontmoeting met vrouwengroepen in het bezochte land. Het project richt zich op het samen zoeken naar nieuwe wegen voor ontwikkelings-samenwerking.

De komende jaren ligt in dit project, waaraan vrouwen uit de hele NBvP deelnemen, het accent op het stimuleren van vrouwen in besturen: gemeenteraden, waterschappen, patiëntenplatforms enz.

Als NBvP-lid kun je alle kanten op: in de eigen plaatselijke afdeling, in provinciale en landelijke activiteiten. Het ene moment kun je je inzetten om iets van de grond te krijgen, het andere moment kun je genieten van wat door anderen wordt georganiseerd.

Communicatie-kanalen

Hoe weet je nu wat er allemaal gebeurt? Elke plaatselijke afdeling heeft een jaarboekje, met het programma in grote lijnen, de cursussen, de interessegroepjes, enz. Meestal stuurt een afdelingsbestuur ook een maandelijkse nieuwsbrief of aankondiging rond. En wil je iets nieuws opzetten, dan is de afdelingsbijeenkomst de plaats om dit naar voren te brengen. De provinciale besturen brengen een mededelingenblad uit, dat ongeveer zes keer per jaar verschijnt. In een aantal provincies wordt dit blad meegezonden met Plattelandsvrouw Magazine.

Plattelandsvrouw Magazine is het landelijk ledenblad. Het blad verschijnt zes keer per jaar en komt bij alle leden in de bus. Aankondiging van landelijke activiteiten, achtergrondartikelen over thema’s die actueel zijn in de NBvP, bestuursberichten, rapportages en interviews met ‘bijzondere’ leden vormen de inhoud van dit blad.